Oferta

Bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców

Bieżące konsultacje w formie bezpośredniej, telefonicznej, mailowej, sporządzanie i negocjacje umów, tworzenie dokumentów wewnętrznych firmy, reprezentowanie Klienta przed urzędami i sądami

Sprawy majątkowe

Doradztwo i prowadzenie spraw w zakresie m. in. podziału majątku wspólnego, rozdzielności majątkowej, zniesienia współwłasności, zasiedzenia, ochrony własności, a także prowadzenie spraw spadkowych w tym o dział spadku, zachowek.

Prawo pracy

Doradztwo i tworzenie dokumentów w zakresie prawa pracy oraz prawa cywilnego na rzecz pracodawców i pracowników a także osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, tworzenie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, ewidencji czasu pracy, umów o pracę, umów zlecenia, kontraktów menadżerskich oraz wszelkich dokumentów związanych ze stosunkiem pracy. Prowadzenie spraw z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, o dyskryminację w zatrudnieniu, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.

Prawo autorskie

Weryfikacja, tworzenie i negocjowanie umów z zakresu prawa autorskiego, prowadzenie spraw o zaprzestanie naruszania praw autorskich, o odszkodowanie z tytułu naruszenia praw autorskich. Doradztwo w zakresie pozasądowego rozwiązania sporów, reprezentacja przed sądami

Zakładanie działalności gospodarczej

Doradztwo w zakresie wyboru formy zakładanej działalności gospodarczej, przygotowanie wymaganych dokumentów, aktów założycielskich, rejestracja działalności, reprezentowanie Klienta przed sądami i urzędami, czuwanie nad prawidłowością i optymalizacja podejmowanych przez Klienta działań w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa.

Prawo cywilne

Doradztwo, sporządzanie dokumentów i prowadzenie spraw z zakresu prawa cywilnego –   prowadzenie spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie, ochronę praw konsumenta, dochodzenie roszczeń o zapłatę lub spełnienie świadczenia, windykacja należności w postępowaniu sądowym, zabezpieczającym i egzekucyjnym, kierowanie do wierzycieli wezwań do zapłaty, dochodzenie roszczeń od kontrahenta w związku z niewykonaniem, nienależytym wykonaniem lub ważnością umów, sporządzanie, negocjowanie oraz opiniowanie umów, prowadzenie spraw z zakresu ochrony dóbr osobistych oraz sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa cywilnego,

Prawo rodzinne

Sprawy o ustalenie i dochodzenie alimentów, ustalenie kontaktów z dzieckiem i sposób ich wykonywania, sprawy o powierzenie, wykonywanie i pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Emerytury, renty, zasiłki

Doradztwo i prowadzenie spraw o prawo do emerytury (w tym wcześniejszej emerytury), renty, zasiłków, występowanie do organów rentowych i ubezpieczeniowych w zakresie uzyskania prawa do ubezpieczenia lub renty,

Nieruchomości

Doradztwo i prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, podział nieruchomości, zasiedzenie, pomoc przy transakcjach dotyczących nieruchomości, pomoc w zakresie ustanowienia oraz zniesienia ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości, pomoc w zakresie interpretacji treści Ksiąg Wieczystych.

Prawo handlowe

sporządzanie dokumentacji związanej z prowadzeniem spółki – umowa spółki, akty założycielskie, statuty, uchwały, protokoły zgromadzenia, protokoły zarządu, reprezentacja i pomoc prawna w zakresie postępowania upadłościowego i likwidacyjnego spółki, sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa handlowego oraz reprezentacja Klienta przed sądami i organami, poszukiwanie najlepszych rozwiązań z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej

W ramach usług świadczonych na rzecz Przedsiębiorców:

– analizujemy planowaną przez Klienta działalność gospodarczą;

  • dobieramy najkorzystniejszą z punktu widzenia Klienta formę działalności gospodarczej;
  • sporządzamy wszelkie niezbędne dokumenty z zakresu prowadzonej działalności takie jak akty założycielskie, umowy, statuty, uchwały, protokoły;
  • świadczymy usługi w zakresie zgłoszenia i rejestracji spółki;
  • opiniujemy oraz doradzamy w bieżących sprawach dotyczących spółki i jej działalności;
  • czuwamy nad wykonywaniem zobowiązań względem spółki oraz świadczymy usługi z zakresu windykacji zobowiązań należnych spółce;
  • oferujemy pomoc przy negocjacji kontraktów oraz ich opiniowanie;
  • poszukujemy optymalnych rozwiązań w celu zwiększenia efektywności w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej